Term Of Use – My Aero Application

תנאי שימוש באפליקציה  – My Aero

 1. כללי
  • חברת אירוהנדלינג בע”מ (להלן “החברה“), מפעילה לרווחת ציבור עובדיה (להלן “המשתמש/ים“) אפליקציה חברתית, הנגישה וזמינה לעובדים.
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל התחברות ו/או גלישה באפליקציה, על ידי המשתמשים, ועשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באפליקציה, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש אילו.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה בתנאים אלו יחייבו את המשתמש עם המשך שימושו באפליקציה. שימוש המשתמש באפליקציה לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתו לשינויים אלו. ככל והמשתמש אינו מסכים לשינויים ו/או לתנאי השימוש, עליו להימנע מהמשך השימוש באפליקציה.
  • תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.
 2. הגדרות
  • למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם צויין במפורש אחרת:
   • “האפליקציה” – אפליקציה חברתית לעובדי החברה למכשירים תומכים, הניתנת להורדה מחנויות האפליקציות של GOOGLE (GOOGLE PLAY) ו/או Apple (AppStore) ו/או כל חנות אפליקציות שתאפשר להוריד את האפליקציה בעתיד.
   • “המכשיר” – מכשיר הטלפון הסלולארי, טאבלט ו/או כל ציוד חומרה ותוכנה שיהיו בשימוש המשתמש לצורך השימוש בשירותים והפונקציות הנלוות, לרבות אבטחת מידע.
 1. תנאי השימוש
  • תנאי שימוש אלה יחולו על כל השירותים הדיגיטליים באפליקציה. המשתמש רשאי לבחור להשתמש בכל השירותים או בחלקם.
  • שימוש באפליקציה מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תנאי השימוש וכן כי הוא מסכים להוראות תנאי השימוש, וכן מסכים לפעול לפיהם ולקבלם במלואם ללא כל הגבלה או הסתייגות.
  • מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.
  • המשתמש רשאי לעשות שימוש באפליקציה לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באפליקציה שימוש למטרה שאיננה לצורך אישי או בלתי מסחרי.
  • המשתמש אחראי באופן בלעדי לספק את החומרה הנדרשת, אשר באמצעותה תתבצע הגישה לאפליקציה והחברה.
  • מובהר כי האפליקציה והשימוש בשירותים המוצעים במסגרתה מיועדים לעובדי החברה בלבד ותהא זמינה רק לעובדיה של החברה וכל זמן שהם  עובדיה.
 1. הגבלת אחריות
  • החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה בגלישה באפליקציה. עם זאת, האפליקציה אינה חסינה מתקלות ו/או בעיות.
  • כל שימוש באפליקציה יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לאפליקציה ו/או שימושו בה ו/או שימושו של צד שלישי, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה אחרת בעקבות שימוש כאמור.
  • האפליקציה, על כל שירותיה, מוצעת למשתמש כמות שהיא (‘As Is’).
  • החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באפליקציה, או בכל שימוש בה, ולרבות אך מבלי לגרוע:
   • בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באפליקציה, לרבות כל שירות בה, מכל סיבה שהיא;
   • הודעות ו/או קבצים ו/או תוכן שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באפליקציה;
   • כל מעשה ו/או מחדל המתבצע באמצעות האפליקציה;
   • הפרעות, זמינות ותקינות של האפליקציה, לרבות כל שירות בה, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת התקשורת והאינטרנט או ברשת הטלפוניה;
  • החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באפליקציה ו/או כל גורם אחר ברשת האינטרנט שאין לה שליטה עליו.
  • החברה אינה אחראית בשום דרך למידע לו המשתמש נחשף ו/או מקבל ו/או שולח דרך האפליקציה.
  • החברה אינה אחראית לכל התחייבות ו/או פעולה אותה מבצע המשתמש באמצעות האפליקציה.
  • החברה אינה אחראית לכל נזק, פגם, או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב הורדת (download) ו/או התקנת האפליקציות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן נתונים, פגמים ו/או תקלות במכשיר ו/או בחומרה ו/או בתוכנה אחרת כלשהן (“נזקים”). למרות האמור לעיל, החברה לא תהיה פטורה מאחריות ככל שזו חלה עליה על-פי דין. המשתמש מתחייב בזאת כי על מנת לצמצם ככל הניתן נזקים, הוא יבצע מפעם לפעם גיבויים, לרבות לפני הורדת ו/או התקנת כל גרסה של האפליקציה.
  • אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש.
 1. שימושים אסורים באפליקציה
  • המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באפליקציה:
   • לעשות שימוש מסחרי באפליקציה ו/או באמצעותה.
   • לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באפליקציה ו/או ברשת האינטרנט, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באפליקציה, לרבות באמצעים אוטומטיים.
   • לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באפליקציה כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
   • לעשות שימוש ברשת האלחוטית כדי לפגוע בכל אדם ו/או חברה, בכל דרך.
   • להתחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בשירותים.
   • הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש max לצורך אספקת השירותים.
   • הפצת דואר זבל (spam), או הפצה של כל דואר אחר העשוי לפגוע באופן כלשהו בשרתים באמצעותם מופעלים השירותים הדיגיטליים.
   • שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את השירותים וכן פעולות כנ”ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים.
   • פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות בשירותים.
   • הצבת השירותים, או כל חלק מהם או כל חלק מאתר, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), או כחלק משירות אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת וכתובה של החברה.
   • שימוש ברובוט, תולעת, spider, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע בשירותים, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בשירותים.
   • להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את השירותים ו/או את האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לשירותים ו/או האתר או של רשת המחשבים המחוברת אליהן. \
  • השירותים אותם הניתנים במסגרת האפליקציה וכן האפליקציה עצמה מהווים קניינה הרוחני של החברה. הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים , אלא בהתאם ועל פי הוראות תנאי שימוש אלה.
  • הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש שאינו חוקי בשירותים ו/או במכשיר.
  • כמו כן, הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של החברה ו/או של כל גורם שהוא.
  • אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישת המשתמש לאפליקציה על ידי החברה ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.
 1. הזכאים להשתמש באפליקציה
  • הזכאות להשתמש באפליקציה בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות החברה, וליהנות משירותיה תינתן לכל משתמש העומד בתנאים הבאים:
   • עובד החברה המועסק על ידה.
   • למען הסר ספק מובהר כי לחברה נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה לאפליקציה, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באפליקציה, לרבות אי ציות לתנאי השימוש.
  • יחד עם זאת, החברה רשאית להתיר או לאסור את גישת המשתמש לאפליקציה בכל זמן, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האפליקציה, כולה או חלקה, בכל זמן וללא מתן הודעה ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
  • החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באפליקציה, כולה או חלקה, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
 2. אבטחת מידע
  • החברה נוקטת באמצעים סבירים ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים כדי לאבטח את האפליקציה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. עם זאת החברה מבהירה, כי במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאפליקציה תתנהל כסדרה, ללא כל הפרעה, ו/או שהנתונים שנשלחו והתקבלו באמצעות האפליקציה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית לאפליקציה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
  • יודגש, על המשתמש חלה האחריות לנקוט בכל האמצעים על מנת להגן על החומרה ו/או התוכנה ו/או המידע המצוי במכשיר ממנו נעשית הגישה לאפליקציה, בעת השימוש והחיבור לאפליקציה וכי בעצם השימוש באפליקציה המשתמש מסיר מהחברה אחריות לכל נזק שעשוי להיגרם למשתמש מעצם החיבור לאפליקציה.
 1. ציות לתנאים ושיפוי
  • המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באפליקציה, לרבות תנאי שימוש אלו.
  • כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באפליקציה, לרבות הפרת תנאים אלו.